Dana 03.11.2017. godine u 14h u sali za poslovne sastanke, Službe za ginekologiju i opstetriciju, održano je predavanje na temu “Prevencija bolničkih infekcija i aseptični uvjeti rada”. Predavanje je održano u svrhu edukacije novozaposlenih medicinskih sestara/tehničara na svim odjelima u Općoj bolnici “Dr. Ivo Pedišić” Sisak. Ciljevi edukacije su bili definirati i objasniti pojmove infekcija, antisepsa, asepsa, dezinfekcija, sterilizacija, intrahospitalne infekcije, smještaj bolesnika u izolaciju, mjere osobne zaštite, pranje i dezinfekcija ruku, uporaba zaštitne odjeće, sterilizacija i skladištenje instrumenata i drugog medicinskog materijala. Predavanje na temu “Aseptični uvjeti rada” održala je Elvira Medved bacc.med.techn, a predavanje “Prevencija bolničkih infekcija” održala je Željka Brodarec univ.mag.admin.sanit. Edukaciju u istu svrhu će polaziti svi novozaposleni djelatnici.

Izvještaj pripremila:
Željka Brodarec univ.mag.admin.sanit.