Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br.82/15, 118/18 i 31/2020.), a u svezi s člankom 4. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i8 47/20), Stožer civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije, 7. kolovoza 2020. godine, donosi

ODLUKU OPOSJEĆIVANJU BOLESNIKA NA BOLNIČKOM LIJEČENJU

I.

Stožer civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije donosi odluku o mogućnostima i načinu
posjeta teškim i nepokretnim bolesnicima koji se nalaze na bolničkom liječenju na svim
odjelima u OB Sisak.

II.

Teško bolesne i nepokretne bolesnike koji se nalaze na bolničkom liječenju na svim odjelima
OB Sisak može posjetiti jedan član obitelji najviše tri puta tjedno i ne više od 15 minuta, a
posjetu najaviti i dogovoriti sa odjelnim liječnikom i glavnom sestrom odjela.
Osobe koje dolaze u posjet teško bolesnim i nepokretnim bolesnicima ne smiju imati
povišenu tjelesnu temperaturu, niti pokazivati bilo kakve druge simptome korona-virusa.

III.

Posjet ostalih bolesnika (koji nisu teško bolesni niti nepokretni) i dalje su zabranjeni, a s ovim
bolesnicima može se kontaktirati putem mobilnih telefona (putem skypa i sl.)

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i na snazi je do opoziva.
KLASA: 833-03/20-02/01
URBROJ:2176/01-08/01-20-395
Sisak, 7. kolovoz 2020.
Načelnik stožera
Doc. dr. sc. Roman Rosavec,v.r.