U Novom Vinodolskom od 7. do 10. studenog održan je Kongres Hrvatske uduruge HMP-a s međunarodnim sudjelovanjem na kojem je i OB „Dr. Ivo Pedišić“ imala predstavnika. Svrha posjeta ovoog kongresu bila je usvajanje novih znanja vezana za funkcioniranja OHBP-a, trijaža bolesnika te suradnja bolničke i izvanbolničke hitne pomoći. Posebno se izdvajaju teme o STEMI protkolu, te FAST track dijagnostici koja se pokazala kao bitan faktor u ostvarivanju „Zlatnog sata“ kod traumatoloških pacijenata. Uz teme vezane za OHBP treba i naglasiti adekvatno zbrinjavanje i transport pacijenata od strane izvanbolničke HMP. Međutim, uz usvanjanja novih znanja, bitna je razmjena iskustava s liječnicima i medicinskim sestrama/tehničarima iz ostalih Ustanova te susjednih zemalja (Bosna i Hercegovina, Srbija, Italija, Slovenija). Uz teoretski dio kongresa, bitno je spomenuti sudjelovanje na radionicama Nekontroliranog krvarenja i Ultrazvučne dijagnostike u HMP-u. Kontinuirana i redovita edukacija svih djelatnika OHBP-a te usvajanje novih smjernica HMP važan su faktor u skrbi za pacijente.

Izvješće pripremio:
Želimir Đurić, mag.med.techn