IX. međunarodni kongres Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju ″NEUROLOGIJA I JAVNO ZDRAVSTVO″

Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju organizirala je IX. međunarodni kongres održan od 26.-29. rujna 2018. u Šibeniku. Ove godine Kongres je imao za cilj potaknuti prezentaciju znanja i iskustva medicinskih sestara iz kliničkog područja djelovanja,ali i iz primarne zdravstvene zaštite. Plan mentalnog zdravlja od 2013.-2020. Svjetske zdravstvene organizacije ukljućuje djelovanje zdravstvenih profesionalaca na širu zajednicu sa ciljem prevencije i sprečavanja neuroloških bolesti od kojih boluje stotine milijuna ljudi širom svijeta. Iz tog razloga ove godine smo na Kongresu kroz predavanja, radionice i okrugli stol elaborirali utjecaj neuroloških poremećaja na kvalitetu života, mentalno zdravlje vezano za neurološka oboljenja, incidenciju porasta neuroloških oboljenja, edukaciju oboljelog i njegove obitelji, utjecaj socijalne sredine na kvalitetu oboljelih, javno zdravstvene akcije sa ciljem prevencije neuroloških bolesti i zazove u zbrinjavanju rijetkih bolesti.

Opću bolnicu “Dr. Ivo Pedišić” Sisak predstavljale su Josipa Kurtović, dipl.med.techn., s temom rada “Evaluacija kategorizacije bolesnika nakon postupka trombolize” (retrospektivno istraživanje napravljeno u suradnji sa dr. sc. Biserkom Sedić i dr. sc. Biljanom Kurtović, mag. med. techn. sa Zdravstvenog veleučilišta, te kolegicom Dinom Veseli i kolegom Nikicom Prpić sa Odjela neurologije), te Dina Veseli, bacc.med.techn. s temom “Specifičnosti rada s posebnim skupinama bolesnika” (rad napravljen u suradnji sa kolegicama Josipom Kurtović, Marijanom Polić te kolegom Nikicom Prpić). Sudionici Kongresa su u više navrata istaknuli zadovoljstvo brojnim temama i okruglim stolom koji su potaknuli raspravu. Okrugli stol organiziran je sa ciljem razmjena iskustava u kontinuiranom zbrinjavanju neurološkog bolesnika, suradnji između kliničke i patronažne sestre i primjeni jedinstvenog obrasca zdravlja koji bi osigurao model sestrinske prakse i osigurao najprimjereniju procjenu pacijentovih potreba. Na godišnjoj skupštini UMSTHN jednoglasno je izglasano povjerenje Josipi Kurtović, dipl. med. techn., za ulazak u predsjedništvo Udruge kao predstavnik Sisačko – moslavačke županije.

ZAKLJUČCI IX KONGRESA UDRUGE MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA HRVATSKE ZA NEUROLOGIJU
1. Sa ciljem što bolje profesionalne komunikacije sestrinstvo treba koristiti obrazovanje kao zaštitni faktor
2. Svakodnevno poticanje edukacije mlađih kolegica od strane iskusnih sestara s ciljem utjecaja na pozitivne stavove
3. Provođenje kontinuiranog rada na razvoju sestrinstva kao profesije
4. Kako bi profesija dobila “punu snagu” potrebno je strpljenje kroz generacije
5. Moderna medicina nameće promjene mnogo brže nego se one implementiraju u stavove zdravstvenih djelatnika o njima
6. Trenutni model zdravstvene skrbi neodrživ je obzirom na napredak medicine i potrebe bolesnika
7. Sve više se nameću novi modeli zdravstvene skrbi koji postavljaju medicinsku sestru kao nosioca
8. Potrebe stanovništva za zdravstvenom skrbi nameću prelazak modela skrbi koji uključuje samo bolnicu i kuću pacijenta na model koji se širi na sve veće korištenje dnevnih bolnica i reorganizaciju rada koja će primarno smanjiti duga čekanja
9. Potrebno je ne samo povečati broj medicinskih sestara u bolnici nego i u zajednici
10. Sve veći broj nuklearnih obitelji ima obavezu ne samo se oslanjati na zdravstvene djelatnike nego i vršiti pritisak na sustav
11. Današnje potrebe stanovništva sve više nameću potrebu modela edukacije sa jasno definiranim kompetencijama svih dionika u zdravstvu, a naročito reviziju kompetencija i odgovornosti medicinskih sestara
12. Kao jedan od indikatora kvalitete svakako treba promatrati i zadovoljstvo medicinske sestre obavljenim poslom

IZVJEŠĆE PRIPREMILA:
Dina Veseli, bacc. med. techn.