Dana 05. 10. 2017.  prisustvovale smo godišnjem tematskom savjetovanju koje se održalo na Klinici za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva. Savjetovanje je organizirao Središnji koordinacijski odbor Akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“. Savjetovanje je bilo organizirano kao niz predavanja. Teme predavanja bile su:

• Djeca s teškoćama u razvoju u bolnici
• Poremećaji iz autističnog spektra- pristup djetetu hospitaliziranom na dječjem bolničkom odjelu
• Obilježja komunikacije djece s jezično-govornim poremećajima
• Emocionalni i ponašajni poremećaji u djece- pristup djetetu hospitaliziranom na pedijatrijskom odjelu
• Specifičnosti u pristupu s djecom oštećena vida u bolnici
• Motorički govorni poremećaji i postupci kod djece s cerebralnom paralizom
• Djeca s oštećenjem sluha
• Cerebralna paraliza i registar djece s cerebralnom paralizom
• Dijete s višestrukim teškoćama u bolnici- cerebralna paraliza i intelektualna onesposobljenost
• Neurorizična djeca- dijagnostika i praćenje
• Rehabilitacija neurorizične djece i terapijski pristup kod djece s cerebralnom paralizom

Predavanja su održali stručnjaci različitih profila s dugogodišnjim kliničkim iskustvom u radu s djecom s teškoćama u razvoju. Cilj ovog Savjetovanja bio je upoznati koordinacijske timove u bolnicama koji provode Akciju „Za osmijeh djeteta u bolnici“ s populacijom djece s teškoćama u razvoju te s njihovim problemima kod hospitalizacije na dječjim odjelima. Budući da se gotovo 13 % djece iz opće populacije rađa s nekom teškoćom ili je stječe u ranoj dječjoj dobi treba senzibilizirati društvenu zajednicu, a posebno osoblje zdravstvenih ustanova. Uzimajući u obzir svako dijete i njegove posebnosti, uključivanjem roditelja i uvažavanjem njihovih znanja i vještina moguće je za ovu djecu napraviti terapijski plan koji će rezultirati zadovoljstvom i pozitivnim iskustvom svih uključenih strana. Zaključak ovog Savjetovanja na kraju je iznijela prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić, predsjednica Koordinacijskog odbora Akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“, da bez obzira na sve komplikacije u životu djece s teškoćama u razvoju temelj svega leži u jednostavnosti. Prvenstveno se misli na jednostavnost u ophođenju i komunikaciji s djecom s teškoćama u razvoju.

Snježana Galić-Lukšić,bacc.med.techn, Amalija Vaško, bacc.med.techn.