Brošura o jednakosti spolova – OHBP

U okviru horizontalnih aktivnosti projekta „Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava Objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici ”Dr. Ivo Pedišić” Sisak kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje“ izrađene su brošure o jednakosti žena i muškaraca za pacijente i djelatnike bolnice.

Brošura se poziva na Ustav Republike Hrvatske, Opću deklaraciju o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda iz 1948., Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966. te na brojne druge konvencije te promiče zabranu bilo kakve diskriminacije na temelju pripadnosti nacionalnim manjinama ili na temelju spola. Diskriminacija se definira kao stavljanje u nepovoljan položaj bilo koje osobe ili osobe povezane s tom osobom rodbinskim ili drugim vezama po osnovama za diskriminaciju, a koje su utvrđene Zakonom o suzbijanju diskriminacije.

Cilj brošure je promovirati jednakost muškaraca i žena kod zapošljavanja i dokinuti rodne stereotipe. Također, brošura za cilj ima i promicanje ravnopravnosti nacionalnih manjina, osobito kod zapošljavanja i na radnom mjestu.

Više riječi o navedenoj brošuri bit će na završnoj konferenciji projekta, koja će biti održana do kraja siječnja 2021. godine, odnosno po skorom završetku građevinskih radova na Središnjem paviljonu.

Izrada brošure sufinancirana je sredstvima Europske unije +u sklopu projekta „Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava Objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici ”Dr. Ivo Pedišić” Sisak kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje“. Projekt je financiran sredstvima Europske unije u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., iz koje su dobivena bespovratna sredstva od 20 milijuna kn.

Nositelj projekta je Opća Bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, a projektnu aplikaciju izradila je Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije – SIMORA d.o.o., koja je ujedno zadužena i za upravljanje projektom.