Održani sastanci sa specijalizantima

U prostorijama OB „dr. Ivo Pedišić“ u Sisku održani su sastanci 10. i 12. rujna ove godine kojima su prisustvivali članovi uprave bolnice, ravnatelji pojedinih službi i predstavnici Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Na samom početku sastanka, ravnatelj je pozdravio sve prisutne i predstavio vanjskog suradnika sa Medicinskog fakulteta u Zagrebu prof.dr.sc. Aleksandra Džakulu, u suradnji…

Pročitajte više

STUDENTSKA POLIKLINIKA – LJETNA PRAKSA

Unazad nekoliko godina u programu MEF-a je obavljanje prakse nakon svake studentske godine. Kako smo osnovali Studenstku polikliniku u našoj bolnici, kroz nju ćemo nastaviti provoditi obavljanje prakse, a plan i program uključuje savladavanje vještina studenata. Protokol za provođenje prakse: 1. Student se treba javiti izabranom mentoru/rici i koordinatoru mentora 2. Student mora potpisati Izjavu…

Pročitajte više

POZIV NA PREDAVANJE

HRVATSKA UDRUGA ZA RANE O.B.“ DR IVO PEDIŠIĆ“ SISAK organizira Edukaciju s predavanjima i radionicama o kroničnim ranama Sisak, 13. rujna 2019. godine u 15 sati, INA RAFINERIJA, Sisak 15:00 – 16:30 PREDAVANJA Osobitosti kronične rane i prevencija infekcije, dr.sc. Nastja Kučišec-Tepeš prim. dr. med. Pravilna higijena ruku najjefttinija mjera u sprječavanju infekcija povezanih sa…

Pročitajte više

Pravilnik o provedbi nabave

PRAVILNIK O PROVEDBI NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA NA KOJU SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNOJ NABAVI (BAGATELNA NABAVA) NAPUTAK ZA PROVEDBU NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA NA KOJU SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNOJ NABAVI PRAVILNIK O PROVEDBI NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA NA KOJU SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNOJ NABAVI (JEDNOSTAVNA NABAVA)

Pročitajte više

Plan nabave

Sukladno čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine br. 120/2016) prilažemo Plan nabave za 2019. godinu.(objavljeno u EOJN 23.01.2019.) Plan nabave za 2019. g. Plan nabave za 2019. g. – I rebalans Plan nabave za 2019. g. – II rebalans Plan nabave za 2019. g. – III rebalans Sukladno čl. 28. Zakona o javnoj…

Pročitajte više

Pregled sklopljenih ugovora

Pregled sklopljenih ugovora u 2019. godini temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Pregled sklopljenih ugovora za period od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine Pregled sklopljenih ugovora u 2018. godini temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Pregled sklopljenih ugovora 2018. g. Pregled sklopljenih ugovora o Javnoj nabavi u 2017. godini – jednostavna nabava Pregled sklopljenih…

Pročitajte više

Obavijest

S obzirom na broje natpise na javnim portalima i društvenim mrežama vezanim za blokirani račun Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, obavještavamo javnost da su te tvrdnje neistinite te da račun Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak nije u blokadi. UPRAVA BOLNICE

Pročitajte više

Politika zaštite osobnih podataka

UpravaUr.broj: 2176-125-08-4774/18 TD-MRSisak, 09.srpnja, 2018. Temeljem Uredbe 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju tih podataka Opća bolnica Sisak donosi slijedeću POLITIKU ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, kao voditelj obrade obvezuje se da će osobne podatke pacijenata i radnika koristiti…

Pročitajte više

Financijska izvješća za 2018. godinu

Bilješka uz Bilancu – Popis sudskih sporova u tijeku za 2018. Bilješka uz Bilancu – Popis ugovornih odnosa – primljena jamstva i garancije za 2018. Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1.…

Pročitajte više

Financijska izvješća za 2017. godinu

Izvještaji proračuna proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja 2017. –  31. prosinca 2017. godine Bilješke uz Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obu jmu imovine i obveza za razdoblje od 1.  siječnja 2017. – 31. prosinca 2017. godine Bilješke uz Izvještaj o prihodima i rashodima primi cima i izdacima za razdoblje 1. …

Pročitajte više

SREDIŠNJI PAVILJON

Projekt: Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici ”Dr. Ivo Pedišić” Sisak kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava dnevne bolnice u Općoj bolnici ”Dr. Ivo Pedišić” Sisak kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje

Pročitajte više

Financijski planovi za 2018. godinu

Financijski plan poslovanja za razdoblje 2018.godine i procjena za 2019. i 2020. godinu Financijski plan poslovanja za razdoblje 2018.godine i procjena za 2019. i 2020. godinu – I. rebalans Financijski plan poslovanja za razdoblje 2018.godine i procjena za 2019. i 2020. godinu – II. rebalans Financijski plan poslovanja za razdoblje 2018.godine i procjena za 2019.…

Pročitajte više

Financijski planovi za 2017. godinu

Financijski plan poslovanja za razdoblje 2017. godine i procjena za 2018. i 2019. godinuFinancijski plan poslovanja za razdoblje 2017. godine i procjena za 2018. i 2019. godinu – I. rebalans Financijski plan poslovanja za razdoblje 2017. godine i procjena za 2018. i 2019. godinu – II. rebalans Financijski plan poslovanja za razdoblje 2017. godine i…

Pročitajte više

Donacije lijekova

Donacije lijekova za 2018. (I-VI mj.) Donacije lijekova za 2017. (VII-XII mj.) Donacije lijekova za 2017. (I-VI mj.) Donacije lijekova za 2016. (VII-XII mj.) Donacije lijekova za 2016. (I-VI mj.) Donacije lijekova za 2015. (VII-XII mj.) Donacije lijekova za 2015. (I-VI mj.) Donacije lijekova za 2014.

Pročitajte više

Izvješće

21. prosinac 2017. IZVJEŠĆE – Predmet nabave: Ostali lijekovi II, ev.br.22/2018 13. prosinac 2017. IZVJEŠĆE – Predmet nabave; lijekovi 04. prosinac 2017. Predmet nabave: Reagensi za biokemijsko – hematološki laboratorij 28. studeni 2017. Predmet nabave: Potrošni medicinski materijal za operaciju 23. studeni 2017. Predmet nabave: Jednokratni potrošni medicinski materijal 20. studeni 2017. Predmet nabave: Otopine…

Pročitajte više

Savjetovanje

14. prosinac 2017 g. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za predmet nabave: Predmet nabave: Lijekovi II Dokumentacija o nabavi Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za predmet nabave: Lijekovi II Troškovnici 4. prosinac 2017 g. Prethodno savjetovanje sa…

Pročitajte više

Poziv za dostavu ponuda za postupke za koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi

16. lipanj 2016. Predmet: Poziv za dostavu Ponude za nabavu licenci – mrežni nadzor i administracija., ev. broj nabave: 83/2016 26. travnja 2016. Predmet: Poziv za dostavu Ponude za mehaničko i kemijsko čišćenje sustava ventilacije i klimatizacije s izmjenom filtera i validacijom prostora u 2016. godini Predmet: Poziv za dostavu Ponude za održavanje opreme centralne…

Pročitajte više

Javna nabava

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA Temeljem čl. 76 i 77. Zakona o javnoj nabavi (NN br.120/2016) obavještavamo da: -ravnatelj Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak te povezane osobe ne obavljaju upravljačke poslove u gospodarskom subjektu te nisu vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u pravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s…

Pročitajte više

BOLNICA PRIJATELJ DJECE

Akcija  ”ZA OSMIJEH DJETETA U BOLNICI” u Hrvatskoj pokrenuta je u svibnju 1999. godine s ciljem promicanja i primjene humanizacije bolničkog liječenja djece. Naša bolnica u suradnji s Društvom Naša djeca – Sisak u akciju se uključuju u kolovozu 1999. Plan i program akcije čine 12 programskih zahtjeva u korist djece:1. Izrada i objava godišnjeg…

Pročitajte više

Natječaji i specijalizacije

12. rujan 2019. ODLUKA o odabiru pristupnika za specijalizaciju iz endokrinologije i dijabetologije 06. rujan 2019. Natječaj za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme za radno mjesto farmaceutski tehničar Natječaj za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme za radno mjesto magistar farmacije Natječaj za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme za radno mjesto medicinski tehničar…

Pročitajte više

Odjel za ekonomsko-financijske poslove

Voditelj odjela:mr. Jasenka Štampalija Janković, dipl. oec. Telefon: 044 553 221 E-mail: stampalija@obs.hr Odsjek za računovodstvene i financijske poslove Marina Škrinjar, dipl. oec. Tel/fax: 044 553 106 E-mail: marina.skrinjar@obs.hr Odsjek za nabavno-skladišne poslove Voditelj odsjeka: Sandra Ščrbak Telefon: 044 553 237Fax: 044 530 788 E-mail: nabava2@obs.hr Odsjek za fakturiranje Voditelj odsjeka: Senka Matagić Telefon: 044…

Pročitajte više

Odjel tehničkih, uslužnih, informatičkih poslova i zaštite na radu

Voditelj odjela:Josip Tuškanec, struč.spec.ing.aedif.Telefon: 044 553 234Fax: 044 530 778E-mail: tus@obs.hrAdministrativni referent:Sandra TurkovićTelefon: 044 553 233Fax: 044 530 778E-mail: tus2@obs.hr ODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE Voditelj odsjeka:Antonio Sinko, struč.spec.ing.el.Telefon: 044 553 171E-mail: sinko@obs.hr   Stručni suradnik za termoenergetiku i tehničko održavanjeNenad Šustić, ing.stroj.Telefon: 044 553 256E-mail: te@obs.hr   Stručni suradnik za tehničko održavanje na…

Pročitajte više

pedijatrija – EKG

U sklopu kardiološke ambulante. Pretraga nije bolna, traje kratko, kod male djece potrebno ponijeti dudu varalicu i bočicu sa tekućinom Ukoliko je dijete naručeno za UZV srca, EKG i pregled – ponijeti tri crvene uputnice (za pregled i za svaku pretragu posebno).

Pročitajte više

pedijatrija – EEG

Laboratorij radi ponedjeljkom 12:oo – 20:oo h, utorak – petak 7:oo – 15:oo h.Smješten je na katu zgrade dječjeg odjela. Priprema za snimanje ovisi o dobi djeteta (manja djeca kod snimanja moraju spavati) i o vrsti snimanja po preporuci nadležnog liječnika (snimanje nakon neprospavane noći – budnost – pospanost – spavanje). Prije snimanja potrebno je…

Pročitajte više

neurologija – evocirani potencijali

EVOCIRANI POTENCIJALI (vidni – VEP, somatosenzorni – SSEP, za n. tibijalis i n. medijanus, auditivni – AEP) Pretraga nije invazivna, pacijent treba doći oprane kose bez laka i gela, sa sobom uzeti naočale i leće ako ih nosi i kompletnu medicinsku dokumentaciju. Pri obavljanju pretrege bolesnik nije izložen zračenju niti drugim agensima. Radno vrijeme ambulante…

Pročitajte više

neurologija – EEG (Elektroencefalografija)

Bolesnik na pretragu mora doći oprane kose bez gela i laka (koji izazivaju tehničke smetnje pri snimanju). Pretraga nije bolna, pacijent nije izložen zračenju niti drugim štetnim utjecajima. Radno vrijeme ponedjeljkom, srijedom i petkom 8:oo – 16:oo h, utorkom i četvrtkom 8:oo – 20:oo h. Nalazi EEG-a se podižu na šalteru neurološkog dispanzera i čekaju…

Pročitajte više